Syracuse at Notre Dame Box Score, November 18, 1961

Other Conference Games

UTEP 15
ARIZ 48  
DET 6
ASU 40  
OKLA 14
ARMY 8  
AFA 7
BAY 31  
BC 10
BU 7  
RUTG 26
COLG 6  
WICHST 12
DAY 23  
USM 12
FSU 0  
SJSU 27
FRES 36  
XAV 0
UK 9  
IDHO 16
MONT 14  
UVA 3
NAVY 13  
SYR (10)  15
ND 17  
ORE 12
OSU (3)  22  
HOU 24
OKST 28  
BYU 0
ORST 35  
HC 14
PSU 34  
USC 9
PITT 10  
WSU 30
STAN 0  

All Games On November 18, 1961