You Are Here > > > > Polls

1937 Polls

Previous Year ▪ Next Year

National Champion: Pittsburgh (AP)

Heisman Memorial Trophy: Clint Frank (Yale)

AP First #1: California ▪ AP Final #1: Pittsburgh

AP Polls

Wk Date Rk School Prev Chng Conf
1 1937-10-18 1 California (5-0-0) NA PCC
1 1937-10-18 2 Alabama (4-0-0) NA SEC
1 1937-10-18 3 Pittsburgh (3-0-1) NA Ind
1 1937-10-18 4 Minnesota (3-1-0) NA Western
1 1937-10-18 5 Yale (3-0-0) NA Ind
1 1937-10-18 6 Louisiana State (4-0-0) NA SEC
1 1937-10-18 7 Northwestern (3-0-0) NA Western
1 1937-10-18 8 Nebraska (2-0-1) NA Big 6
1 1937-10-18 9 Fordham (2-0-1) NA Ind
1 1937-10-18 10 Duke (3-0-1) NA Southern
1 1937-10-18 11 Southern California (3-1-0) NA PCC
1 1937-10-18 12 Ohio State (2-1-0) NA Western
1 1937-10-18 13 Texas A&M (2-0-1) NA SWC
1 1937-10-18 14 Santa Clara (5-0-0) NA Ind
1 1937-10-18 15 Baylor (4-0-0) NA SWC
1 1937-10-18 16 Wisconsin (4-0-0) NA Western
1 1937-10-18 17 Syracuse (3-0-0) NA Ind
1 1937-10-18 18 Dartmouth (4-0-0) NA Ind
1 1937-10-18 19 Cornell (3-1-0) NA Ind
1 1937-10-18 20 Auburn (2-0-2) NA SEC
1 1937-10-18 20 Holy Cross (4-0-0) NA Ind
1 1937-10-18 20 Vanderbilt (4-0-0) NA SEC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
2 1937-10-25 1 California (6-0-0) 1 NC PCC
2 1937-10-25 2 Pittsburgh (4-0-1) 3 Up 1 Ind
2 1937-10-25 3 Alabama (5-0-0) 2 Down 1 SEC
2 1937-10-25 4 Minnesota (3-1-0) 4 NC Western
2 1937-10-25 5 Yale (4-0-0) 5 NC Ind
2 1937-10-25 6 Baylor (5-0-0) 15 Up 9 SWC
2 1937-10-25 7 Vanderbilt (5-0-0) 20 Up 13 SEC
2 1937-10-25 8 Ohio State (3-1-0) 12 Up 4 Western
2 1937-10-25 9 Dartmouth (5-0-0) 18 Up 9 Ind
2 1937-10-25 10 Fordham (3-0-1) 9 Down 1 Ind
2 1937-10-25 11 Nebraska (3-0-1) 8 Down 3 Big 6
2 1937-10-25 12 Auburn (3-0-2) 20 Up 8 SEC
2 1937-10-25 13 Duke (4-0-1) 10 Down 3 Southern
2 1937-10-25 14 Santa Clara (5-0-0) 14 NC Ind
2 1937-10-25 15 North Carolina (4-0-1) Up  Southern
2 1937-10-25 16 Villanova (3-0-1) Up  Ind
2 1937-10-25 17 Louisiana State (4-1-0) 6 Down 11 SEC
2 1937-10-25 18 Detroit Mercy (5-0-0) Up  Ind
2 1937-10-25 18 Holy Cross (5-0-0) 20 Up 2 Ind
2 1937-10-25 20 Arkansas (3-1-1) Up  SWC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
3 1937-11-01 1 California (7-0-0) 1 NC PCC
3 1937-11-01 2 Alabama (6-0-0) 3 Up 1 SEC
3 1937-11-01 3 Pittsburgh (5-0-1) 2 Down 1 Ind
3 1937-11-01 4 Baylor (6-0-0) 6 Up 2 SWC
3 1937-11-01 5 Fordham (4-0-1) 10 Up 5 Ind
3 1937-11-01 6 Nebraska (4-0-1) 11 Up 5 Big 6
3 1937-11-01 7 Yale (4-0-1) 5 Down 2 Ind
3 1937-11-01 8 Ohio State (4-1-0) 8 NC Western
3 1937-11-01 9 Dartmouth (5-0-1) 9 NC Ind
3 1937-11-01 10 Santa Clara (6-0-0) 14 Up 4 Ind
3 1937-11-01 11 Duke (5-0-1) 13 Up 2 Southern
3 1937-11-01 12 Notre Dame (3-1-1) Up  Ind
3 1937-11-01 13 Villanova (4-0-1) 16 Up 3 Ind
3 1937-11-01 14 Minnesota (3-2-0) 4 Down 10 Western
3 1937-11-01 15 Tennessee (4-1-1) Up  SEC
3 1937-11-01 16 Arkansas (4-1-1) 20 Up 4 SWC
3 1937-11-01 16 Duquesne (4-1-0) Up  Ind
3 1937-11-01 18 Louisiana State (5-1-0) 17 Down 1 SEC
3 1937-11-01 19 Northwestern (4-1-0) Up  Western
3 1937-11-01 19 Tulane (4-1-1) Up  SEC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
4 1937-11-08 1 Pittsburgh (6-0-1) 3 Up 2 Ind
4 1937-11-08 2 California (7-0-1) 1 Down 1 PCC
4 1937-11-08 3 Alabama (7-0-0) 2 Down 1 SEC
4 1937-11-08 4 Fordham (5-0-1) 5 Up 1 Ind
4 1937-11-08 5 Dartmouth (6-0-1) 9 Up 4 Ind
4 1937-11-08 6 Yale (5-0-1) 7 Up 1 Ind
4 1937-11-08 7 Santa Clara (6-0-0) 10 Up 3 Ind
4 1937-11-08 8 Duke (6-0-1) 11 Up 3 Southern
4 1937-11-08 9 Villanova (5-0-1) 13 Up 4 Ind
4 1937-11-08 10 Minnesota (4-2-0) 14 Up 4 Western
4 1937-11-08 11 Nebraska (4-0-2) 6 Down 5 Big 6
4 1937-11-08 12 Louisiana State (6-1-0) 18 Up 6 SEC
4 1937-11-08 13 Baylor (6-1-0) 4 Down 9 SWC
4 1937-11-08 14 Auburn (4-1-2) Up  SEC
4 1937-11-08 15 Rice (3-2-1) Up  SWC
4 1937-11-08 16 Colorado (6-0-0) Up  RMC
4 1937-11-08 17 Indiana (4-2-0) Up  Western
4 1937-11-08 18 Notre Dame (3-2-1) 12 Down 6 Ind
4 1937-11-08 19 Holy Cross (6-0-1) Up  Ind
4 1937-11-08 20 Arkansas (4-2-1) 16 Down 4 SWC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
5 1937-11-15 1 Pittsburgh (7-0-1) 1 NC Ind
5 1937-11-15 2 California (8-0-1) 2 NC PCC
5 1937-11-15 3 Alabama (8-0-0) 3 NC SEC
5 1937-11-15 4 Fordham (5-0-1) 4 NC Ind
5 1937-11-15 5 Yale (6-0-1) 6 Up 1 Ind
5 1937-11-15 6 Santa Clara (7-0-0) 7 Up 1 Ind
5 1937-11-15 7 Minnesota (5-2-0) 10 Up 3 Western
5 1937-11-15 8 Louisiana State (7-1-0) 12 Up 4 SEC
5 1937-11-15 9 Dartmouth (6-0-2) 5 Down 4 Ind
5 1937-11-15 10 Villanova (6-0-1) 9 Down 1 Ind
5 1937-11-15 11 Nebraska (4-1-2) 11 NC Big 6
5 1937-11-15 12 Notre Dame (4-2-1) 18 Up 6 Ind
5 1937-11-15 13 Stanford (4-2-1) Up  PCC
5 1937-11-15 14 Holy Cross (7-0-1) 19 Up 5 Ind
5 1937-11-15 15 Rice (3-2-2) 15 NC SWC
5 1937-11-15 16 Colorado (7-0-0) 16 NC RMC
5 1937-11-15 17 North Carolina (6-1-1) Up  Southern
5 1937-11-15 18 Vanderbilt (7-1-0) Up  SEC
5 1937-11-15 19 Ohio State (5-2-0) Up  Western
5 1937-11-15 20 Indiana (5-2-0) 17 Down 3 Western
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
6 1937-11-22 1 Pittsburgh (8-0-1) 1 NC Ind
6 1937-11-22 2 California (9-0-1) 2 NC PCC
6 1937-11-22 3 Fordham (6-0-1) 4 Up 1 Ind
6 1937-11-22 4 Alabama (8-0-0) 3 Down 1 SEC
6 1937-11-22 5 Minnesota (6-2-0) 7 Up 2 Western
6 1937-11-22 6 Dartmouth (7-0-2) 9 Up 3 Ind
6 1937-11-22 7 Villanova (7-0-1) 10 Up 3 Ind
6 1937-11-22 8 Santa Clara (7-0-0) 6 Down 2 Ind
6 1937-11-22 9 Notre Dame (5-2-1) 12 Up 3 Ind
6 1937-11-22 10 Louisiana State (8-1-0) 8 Down 2 SEC
6 1937-11-22 11 Nebraska (5-1-2) 11 NC Big 6
6 1937-11-22 12 Vanderbilt (7-1-0) 18 Up 6 SEC
6 1937-11-22 13 Washington (5-2-2) Up  PCC
6 1937-11-22 14 Yale (6-1-1) 5 Down 9 Ind
6 1937-11-22 14 Texas Christian (3-4-2) Up  SWC
6 1937-11-22 16 Colorado (7-0-0) 16 NC RMC
6 1937-11-22 17 Holy Cross (7-0-2) 14 Down 3 Ind
6 1937-11-22 18 Duke (7-1-1) Up  Southern
6 1937-11-22 18 North Carolina (6-1-1) 17 Down 1 Southern
6 1937-11-22 20 Tulsa (6-1-1) Up  MVC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
7 Final 1 Pittsburgh 1 NC Ind
7 Final 2 California 2 NC PCC
7 Final 3 Fordham 3 NC Ind
7 Final 4 Alabama 4 NC SEC
7 Final 5 Minnesota 5 NC Western
7 Final 6 Villanova 7 Up 1 Ind
7 Final 7 Dartmouth 6 Down 1 Ind
7 Final 8 Louisiana State 10 Up 2 SEC
7 Final 9 Notre Dame 9 NC Ind
7 Final 9 Santa Clara 8 Down 1 Ind
7 Final 11 Nebraska 11 NC Big 6
7 Final 12 Yale 14 Up 2 Ind
7 Final 13 Ohio State Up  Western
7 Final 14 Arkansas Up  SWC
7 Final 14 Holy Cross 17 Up 3 Ind
7 Final 16 Texas Christian 14 Down 2 SWC
7 Final 17 Colorado 16 Down 1 RMC
7 Final 18 Rice Up  SWC
7 Final 19 North Carolina 18 Down 1 Southern
7 Final 20 Duke 18 Down 2 Southern