You Are Here > > > > Polls

1936 Polls

Next Year

National Champion: Minnesota (AP)

Heisman Memorial Trophy: Larry Kelley (Yale)

AP First #1: Minnesota ▪ AP Final #1: Minnesota

AP Polls

Wk Date Rk School Prev Chng Conf
1 1936-10-19 1 Minnesota (3-0-0) NA Western
1 1936-10-19 2 Duke (5-0-0) NA Southern
1 1936-10-19 3 Army (3-0-0) NA Ind
1 1936-10-19 4 Northwestern (3-0-0) NA Western
1 1936-10-19 5 Purdue (3-0-0) NA Western
1 1936-10-19 6 Southern California (3-0-1) NA PCC
1 1936-10-19 7 Notre Dame (3-0-0) NA Ind
1 1936-10-19 8 Washington (3-1-0) NA PCC
1 1936-10-19 9 Pittsburgh (3-1-0) NA Ind
1 1936-10-19 10 Yale (3-0-0) NA Ind
1 1936-10-19 11 Duquesne (4-0-0) NA Ind
1 1936-10-19 12 Saint Mary's (CA) (3-0-0) NA Ind
1 1936-10-19 13 Louisiana State (3-0-1) NA SEC
1 1936-10-19 14 Texas A&M (4-0-0) NA SWC
1 1936-10-19 15 Nebraska (2-1-0) NA Big 6
1 1936-10-19 16 Fordham (3-0-0) NA Ind
1 1936-10-19 17 Holy Cross (4-0-0) NA Ind
1 1936-10-19 18 Tulane (3-0-1) NA SEC
1 1936-10-19 19 Southern Methodist (3-1-0) NA SWC
1 1936-10-19 20 Marquette (3-0-0) NA Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
2 1936-10-26 1 Minnesota (4-0-0) 1 NC Western
2 1936-10-26 2 Pittsburgh (4-1-0) 9 Up 7 Ind
2 1936-10-26 3 Northwestern (4-0-0) 4 Up 1 Western
2 1936-10-26 4 Washington (4-1-0) 8 Up 4 PCC
2 1936-10-26 5 Fordham (4-0-0) 16 Up 11 Ind
2 1936-10-26 6 Army (4-0-0) 3 Down 3 Ind
2 1936-10-26 7 Southern California (4-0-1) 6 Down 1 PCC
2 1936-10-26 8 Louisiana State (4-0-1) 13 Up 5 SEC
2 1936-10-26 9 Tulane (4-0-1) 18 Up 9 SEC
2 1936-10-26 10 Marquette (4-0-0) 20 Up 10 Ind
2 1936-10-26 11 Nebraska (3-1-0) 15 Up 4 Big 6
2 1936-10-26 12 Yale (4-0-0) 10 Down 2 Ind
2 1936-10-26 13 Duke (5-1-0) 2 Down 11 Southern
2 1936-10-26 13 Holy Cross (5-0-0) 17 Up 4 Ind
2 1936-10-26 15 Southern Methodist (3-1-0) 19 Up 4 SWC
2 1936-10-26 16 Auburn (4-0-1) Up  SEC
2 1936-10-26 17 Princeton (3-1-0) Up  Ind
2 1936-10-26 17 Purdue (3-1-0) 5 Down 12 Western
2 1936-10-26 19 Santa Clara (4-0-0) Up  Ind
2 1936-10-26 20 Pennsylvania (3-1-0) Up  Ind
2 1936-10-26 20 Saint Mary's (CA) (3-1-0) 12 Down 8 Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
3 1936-11-02 1 Northwestern (5-0-0) 3 Up 2 Western
3 1936-11-02 2 Minnesota (4-1-0) 1 Down 1 Western
3 1936-11-02 3 Fordham (4-0-1) 5 Up 2 Ind
3 1936-11-02 4 Marquette (5-0-0) 10 Up 6 Ind
3 1936-11-02 5 Pittsburgh (4-1-1) 2 Down 3 Ind
3 1936-11-02 6 Washington (5-1-0) 4 Down 2 PCC
3 1936-11-02 7 Louisiana State (5-0-1) 8 Up 1 SEC
3 1936-11-02 8 Nebraska (4-1-0) 11 Up 3 Big 6
3 1936-11-02 9 Santa Clara (5-0-0) 19 Up 10 Ind
3 1936-11-02 10 Tulane (5-0-1) 9 Down 1 SEC
3 1936-11-02 11 Southern California (4-0-1) 7 Down 4 PCC
3 1936-11-02 12 Southern Methodist (4-1-0) 15 Up 3 SWC
3 1936-11-02 13 Notre Dame (4-1-0) Up  Ind
3 1936-11-02 14 Alabama (5-0-1) Up  SEC
3 1936-11-02 15 Duke (6-1-0) 13 Down 2 Southern
3 1936-11-02 15 Pennsylvania (4-1-0) 20 Up 5 Ind
3 1936-11-02 17 Washington State (5-0-1) Up  PCC
3 1936-11-02 18 Dartmouth (5-1-0) Up  Ind
3 1936-11-02 18 Tennessee (3-2-1) Up  SEC
3 1936-11-02 20 Auburn (4-1-1) 16 Down 4 SEC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
4 1936-11-09 1 Northwestern (6-0-0) 1 NC Western
4 1936-11-09 2 Minnesota (5-1-0) 2 NC Western
4 1936-11-09 3 Fordham (5-0-1) 3 NC Ind
4 1936-11-09 4 Alabama (6-0-1) 14 Up 10 SEC
4 1936-11-09 5 Pittsburgh (5-1-1) 5 NC Ind
4 1936-11-09 6 Nebraska (5-1-0) 8 Up 2 Big 6
4 1936-11-09 7 Louisiana State (6-0-1) 7 NC SEC
4 1936-11-09 8 Marquette (6-0-0) 4 Down 4 Ind
4 1936-11-09 9 Santa Clara (6-0-0) 9 NC Ind
4 1936-11-09 10 Washington (5-1-1) 6 Down 4 PCC
4 1936-11-09 11 Pennsylvania (5-1-0) 15 Up 4 Ind
4 1936-11-09 12 Dartmouth (6-1-0) 18 Up 6 Ind
4 1936-11-09 13 Duke (7-1-0) 15 Up 2 Southern
4 1936-11-09 14 Washington State (5-1-1) 17 Up 3 PCC
4 1936-11-09 15 Southern California (4-1-1) 11 Down 4 PCC
4 1936-11-09 15 Texas A&M (5-1-1) Up  SWC
4 1936-11-09 17 Holy Cross (6-1-0) Up  Ind
4 1936-11-09 18 Texas Christian (5-2-1) Up  SWC
4 1936-11-09 19 Temple (5-1-1) Up  Ind
4 1936-11-09 19 Southern Methodist (4-2-0) 12 Down 7 SWC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
5 1936-11-16 1 Northwestern (7-0-0) 1 NC Western
5 1936-11-16 2 Minnesota (6-1-0) 2 NC Western
5 1936-11-16 3 Fordham (5-0-1) 3 NC Ind
5 1936-11-16 4 Pittsburgh (6-1-1) 5 Up 1 Ind
5 1936-11-16 5 Louisiana State (7-0-1) 7 Up 2 SEC
5 1936-11-16 6 Washington (6-1-1) 10 Up 4 PCC
5 1936-11-16 7 Marquette (7-0-0) 8 Up 1 Ind
5 1936-11-16 8 Alabama (7-0-1) 4 Down 4 SEC
5 1936-11-16 9 Santa Clara (6-0-0) 9 NC Ind
5 1936-11-16 10 Pennsylvania (6-1-0) 11 Up 1 Ind
5 1936-11-16 11 Notre Dame (5-2-0) Up  Ind
5 1936-11-16 12 Dartmouth (7-1-0) 12 NC Ind
5 1936-11-16 13 Nebraska (5-2-0) 6 Down 7 Big 6
5 1936-11-16 14 Texas A&M (6-1-1) 15 Up 1 SWC
5 1936-11-16 15 Washington State (6-1-1) 14 Down 1 PCC
5 1936-11-16 16 Duke (8-1-0) 13 Down 3 Southern
5 1936-11-16 17 Holy Cross (7-1-0) 17 NC Ind
5 1936-11-16 18 Ohio State (4-3-0) Up  Western
5 1936-11-16 19 Tennessee (5-2-1) Up  SEC
5 1936-11-16 20 Duquesne (6-2-0) Up  Ind
5 1936-11-16 20 Temple (6-1-1) 19 Down 1 Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
6 1936-11-23 1 Minnesota (7-1-0) 2 Up 1 Western
6 1936-11-23 2 Louisiana State (8-0-1) 5 Up 3 SEC
6 1936-11-23 3 Alabama (7-0-1) 8 Up 5 SEC
6 1936-11-23 4 Pittsburgh (6-1-1) 4 NC Ind
6 1936-11-23 5 Santa Clara (7-0-0) 9 Up 4 Ind
6 1936-11-23 6 Washington (6-1-1) 6 NC PCC
6 1936-11-23 7 Northwestern (7-1-0) 1 Down 6 Western
6 1936-11-23 8 Fordham (5-0-2) 3 Down 5 Ind
6 1936-11-23 9 Notre Dame (6-2-0) 11 Up 2 Ind
6 1936-11-23 10 Nebraska (6-2-0) 13 Up 3 Big 6
6 1936-11-23 11 Duke (8-1-0) 16 Up 5 Southern
6 1936-11-23 12 Duquesne (7-2-0) 20 Up 8 Ind
6 1936-11-23 13 Pennsylvania (6-1-0) 10 Down 3 Ind
6 1936-11-23 14 Dartmouth (7-1-1) 12 Down 2 Ind
6 1936-11-23 15 Marquette (7-1-0) 7 Down 8 Ind
6 1936-11-23 16 Yale (7-1-0) Up  Ind
6 1936-11-23 17 Tennessee (5-2-1) 19 Up 2 SEC
6 1936-11-23 18 Texas Christian (7-2-1) Up  SWC
6 1936-11-23 19 Tulane (6-2-1) Up  SEC
6 1936-11-23 20 Washington State (6-1-1) 15 Down 5 PCC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
7 Final 1 Minnesota 1 NC Western
7 Final 2 Louisiana State 2 NC SEC
7 Final 3 Pittsburgh 4 Up 1 Ind
7 Final 4 Alabama 3 Down 1 SEC
7 Final 5 Washington 6 Up 1 PCC
7 Final 6 Santa Clara 5 Down 1 Ind
7 Final 7 Northwestern 7 NC Western
7 Final 8 Notre Dame 9 Up 1 Ind
7 Final 9 Nebraska 10 Up 1 Big 6
7 Final 10 Pennsylvania 13 Up 3 Ind
7 Final 11 Duke 11 NC Southern
7 Final 12 Yale 16 Up 4 Ind
7 Final 13 Dartmouth 14 Up 1 Ind
7 Final 14 Duquesne 12 Down 2 Ind
7 Final 15 Fordham 8 Down 7 Ind
7 Final 16 Texas Christian 18 Up 2 SWC
7 Final 17 Tennessee 17 NC SEC
7 Final 18 Arkansas Up  SWC
7 Final 18 Navy Up  Ind
7 Final 20 Marquette 15 Down 5 Ind