You Are Here > > > > Polls

1949 Polls

Previous Year ▪ Next Year

National Champion: Notre Dame (AP)

Heisman Memorial Trophy: Leon Hart (Notre Dame)

AP First #1: Michigan ▪ AP Final #1: Notre Dame

AP Polls

Wk Date Rk School Prev Chng Conf
1 1949-10-03 1 Michigan (2-0-0) NA Western
1 1949-10-03 2 Notre Dame (2-0-0) NA Ind
1 1949-10-03 3 Oklahoma (2-0-0) NA Big 7
1 1949-10-03 4 Tulane (2-0-0) NA SEC
1 1949-10-03 5 Minnesota (2-0-0) NA Western
1 1949-10-03 6 North Carolina (2-0-0) NA Southern
1 1949-10-03 7 Army (2-0-0) NA Ind
1 1949-10-03 8 Southern California (2-0-0) NA PCC
1 1949-10-03 9 Southern Methodist (2-0-0) NA SWC
1 1949-10-03 10 California (3-0-0) NA PCC
1 1949-10-03 11 Ohio State (2-0-0) NA Western
1 1949-10-03 12 Texas (3-0-0) NA SWC
1 1949-10-03 13 Michigan State (1-1-0) NA Ind
1 1949-10-03 14 Duke (2-0-0) NA Southern
1 1949-10-03 15 Kentucky (3-0-0) NA SEC
1 1949-10-03 16 Villanova (3-0-0) NA Ind
1 1949-10-03 17 Cornell (2-0-0) NA Ind
1 1949-10-03 18 UCLA (3-0-0) NA PCC
1 1949-10-03 19 Pittsburgh (2-0-0) NA Ind
1 1949-10-03 20 Missouri (0-2-0) NA Big 7
1 1949-10-03 20 Northwestern (1-1-0) NA Western
1 1949-10-03 20 Pennsylvania (1-0-0) NA Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
2 1949-10-10 1 Notre Dame (3-0-0) 2 Up 1 Ind
2 1949-10-10 2 Army (3-0-0) 7 Up 5 Ind
2 1949-10-10 3 Oklahoma (3-0-0) 3 NC Big 7
2 1949-10-10 4 Tulane (3-0-0) 4 NC SEC
2 1949-10-10 5 Minnesota (3-0-0) 5 NC Western
2 1949-10-10 6 North Carolina (3-0-0) 6 NC Southern
2 1949-10-10 7 Michigan (2-1-0) 1 Down 6 Western
2 1949-10-10 8 Kentucky (4-0-0) 15 Up 7 SEC
2 1949-10-10 9 California (4-0-0) 10 Up 1 PCC
2 1949-10-10 10 Southern Methodist (2-0-0) 9 Down 1 SWC
2 1949-10-10 11 Ohio State (2-0-1) 11 NC Western
2 1949-10-10 12 Southern California (2-0-1) 8 Down 4 PCC
2 1949-10-10 13 UCLA (4-0-0) 18 Up 5 PCC
2 1949-10-10 14 Cornell (3-0-0) 17 Up 3 Ind
2 1949-10-10 15 Pittsburgh (3-0-0) 19 Up 4 Ind
2 1949-10-10 16 Texas (3-1-0) 12 Down 4 SWC
2 1949-10-10 17 Villanova (4-0-0) 16 Down 1 Ind
2 1949-10-10 18 Navy (2-1-0) Up  Ind
2 1949-10-10 19 Michigan State (2-1-0) 13 Down 6 Ind
2 1949-10-10 20 Baylor (3-0-0) Up  SWC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
3 1949-10-17 1 Notre Dame (4-0-0) 1 NC Ind
3 1949-10-17 2 Army (4-0-0) 2 NC Ind
3 1949-10-17 3 Minnesota (4-0-0) 5 Up 2 Western
3 1949-10-17 4 Oklahoma (4-0-0) 3 Down 1 Big 7
3 1949-10-17 5 California (5-0-0) 9 Up 4 PCC
3 1949-10-17 6 North Carolina (4-0-0) 6 NC Southern
3 1949-10-17 7 Kentucky (5-0-0) 8 Up 1 SEC
3 1949-10-17 8 Cornell (4-0-0) 14 Up 6 Ind
3 1949-10-17 9 Rice (3-1-0) Up  SWC
3 1949-10-17 10 Texas (4-1-0) 16 Up 6 SWC
3 1949-10-17 11 Baylor (4-0-0) 20 Up 9 SWC
3 1949-10-17 12 Michigan (2-2-0) 7 Down 5 Western
3 1949-10-17 13 Northwestern (2-2-0) Up  Western
3 1949-10-17 14 Pennsylvania (3-0-0) Up  Ind
3 1949-10-17 15 Michigan State (3-1-0) 19 Up 4 Ind
3 1949-10-17 16 Pittsburgh (4-0-0) 15 Down 1 Ind
3 1949-10-17 17 Southern Methodist (2-1-0) 10 Down 7 SWC
3 1949-10-17 18 Missouri (2-2-0) Up  Big 7
3 1949-10-17 19 Southern California (2-1-1) 12 Down 7 PCC
3 1949-10-17 20 Tulane (3-1-0) 4 Down 16 SEC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
4 1949-10-24 1 Notre Dame (4-0-0) 1 NC Ind
4 1949-10-24 2 Army (5-0-0) 2 NC Ind
4 1949-10-24 3 Oklahoma (5-0-0) 4 Up 1 Big 7
4 1949-10-24 4 California (6-0-0) 5 Up 1 PCC
4 1949-10-24 5 Rice (4-1-0) 9 Up 4 SWC
4 1949-10-24 6 Michigan (3-2-0) 12 Up 6 Western
4 1949-10-24 7 Minnesota (4-1-0) 3 Down 4 Western
4 1949-10-24 8 Cornell (5-0-0) 8 NC Ind
4 1949-10-24 9 Pennsylvania (4-0-0) 14 Up 5 Ind
4 1949-10-24 10 Baylor (5-0-0) 11 Up 1 SWC
4 1949-10-24 11 Southern Methodist (3-1-0) 17 Up 6 SWC
4 1949-10-24 12 Michigan State (4-1-0) 15 Up 3 Ind
4 1949-10-24 13 North Carolina (4-1-0) 6 Down 7 Southern
4 1949-10-24 14 Kentucky (5-1-0) 7 Down 7 SEC
4 1949-10-24 15 Southern California (3-1-1) 19 Up 4 PCC
4 1949-10-24 16 Missouri (3-2-0) 18 Up 2 Big 7
4 1949-10-24 17 Louisiana State (3-2-0) Up  SEC
4 1949-10-24 18 Ohio State (3-1-1) Up  Western
4 1949-10-24 19 Texas (4-2-0) 10 Down 9 SWC
4 1949-10-24 20 UCLA (5-1-0) Up  PCC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
5 1949-10-31 1 Notre Dame (5-0-0) 1 NC Ind
5 1949-10-31 2 Army (6-0-0) 2 NC Ind
5 1949-10-31 3 Oklahoma (6-0-0) 3 NC Big 7
5 1949-10-31 4 California (7-0-0) 4 NC PCC
5 1949-10-31 5 Michigan (4-2-0) 6 Up 1 Western
5 1949-10-31 6 Baylor (6-0-0) 10 Up 4 SWC
5 1949-10-31 7 Cornell (6-0-0) 8 Up 1 Ind
5 1949-10-31 8 Rice (5-1-0) 5 Down 3 SWC
5 1949-10-31 9 Southern Methodist (4-1-0) 11 Up 2 SWC
5 1949-10-31 10 Michigan State (5-1-0) 12 Up 2 Ind
5 1949-10-31 11 Ohio State (4-1-1) 18 Up 7 Western
5 1949-10-31 12 Southern California (4-1-1) 15 Up 3 PCC
5 1949-10-31 13 Kentucky (6-1-0) 14 Up 1 SEC
5 1949-10-31 14 Tennessee (4-1-1) Up  SEC
5 1949-10-31 15 Iowa (4-2-0) Up  Western
5 1949-10-31 16 Duke (5-1-0) Up  Southern
5 1949-10-31 17 Louisiana State (4-2-0) 17 NC SEC
5 1949-10-31 18 Boston University (5-0-0) Up  Ind
5 1949-10-31 19 Virginia (6-0-0) Up  Ind
5 1949-10-31 20 Fordham (4-0-0) Up  Ind
5 1949-10-31 20 Pennsylvania (4-1-0) 9 Down 11 Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
6 1949-11-07 1 Notre Dame (6-0-0) 1 NC Ind
6 1949-11-07 2 Army (7-0-0) 2 NC Ind
6 1949-11-07 3 Oklahoma (7-0-0) 3 NC Big 7
6 1949-11-07 4 California (8-0-0) 4 NC PCC
6 1949-11-07 5 Michigan (5-2-0) 5 NC Western
6 1949-11-07 6 Cornell (7-0-0) 7 Up 1 Ind
6 1949-11-07 7 Rice (6-1-0) 8 Up 1 SWC
6 1949-11-07 8 Michigan State (5-2-0) 10 Up 2 Ind
6 1949-11-07 9 Minnesota (5-2-0) Up  Western
6 1949-11-07 10 Virginia (7-0-0) 19 Up 9 Ind
6 1949-11-07 11 Ohio State (5-1-1) 11 NC Western
6 1949-11-07 12 Southern Methodist (4-1-1) 9 Down 3 SWC
6 1949-11-07 13 Texas (5-3-0) Up  SWC
6 1949-11-07 14 Kentucky (7-1-0) 13 Down 1 SEC
6 1949-11-07 15 Boston University (6-0-0) 18 Up 3 Ind
6 1949-11-07 16 Louisiana State (5-2-0) 17 Up 1 SEC
6 1949-11-07 17 Stanford (5-2-1) Up  PCC
6 1949-11-07 18 Wake Forest (4-4-0) Up  Southern
6 1949-11-07 19 Pacific Up 
6 1949-11-07 20 Santa Clara (6-1-1) Up  Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
7 1949-11-14 1 Notre Dame (7-0-0) 1 NC Ind
7 1949-11-14 2 Oklahoma (8-0-0) 3 Up 1 Big 7
7 1949-11-14 3 California (9-0-0) 4 Up 1 PCC
7 1949-11-14 4 Army (8-0-0) 2 Down 2 Ind
7 1949-11-14 5 Michigan (6-2-0) 5 NC Western
7 1949-11-14 6 Rice (7-1-0) 7 Up 1 SWC
7 1949-11-14 7 Ohio State (6-1-1) 11 Up 4 Western
7 1949-11-14 8 Minnesota (6-2-0) 9 Up 1 Western
7 1949-11-14 9 Virginia (7-0-0) 10 Up 1 Ind
7 1949-11-14 10 Southern Methodist (5-1-1) 12 Up 2 SWC
7 1949-11-14 11 Kentucky (8-1-0) 14 Up 3 SEC
7 1949-11-14 12 Stanford (6-2-1) 17 Up 5 PCC
7 1949-11-14 13 Louisiana State (6-2-0) 16 Up 3 SEC
7 1949-11-14 14 Dartmouth (6-1-0) Up  Ind
7 1949-11-14 15 Baylor (7-1-0) Up  SWC
7 1949-11-14 16 Maryland (6-1-0) Up  Southern
7 1949-11-14 17 Cornell (7-1-0) 6 Down 11 Ind
7 1949-11-14 18 Michigan State (5-3-0) 8 Down 10 Ind
7 1949-11-14 19 Santa Clara (7-1-1) 20 Up 1 Ind
7 1949-11-14 19 Tulane (6-1-1) Up  SEC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
8 1949-11-21 1 Notre Dame (8-0-0) 1 NC Ind
8 1949-11-21 2 California (10-0-0) 3 Up 1 PCC
8 1949-11-21 3 Oklahoma (9-0-0) 2 Down 1 Big 7
8 1949-11-21 4 Army (8-0-0) 4 NC Ind
8 1949-11-21 5 Ohio State (6-1-2) 7 Up 2 Western
8 1949-11-21 6 Michigan (6-2-1) 5 Down 1 Western
8 1949-11-21 7 Rice (8-1-0) 6 Down 1 SWC
8 1949-11-21 8 Minnesota (7-2-0) 8 NC Western
8 1949-11-21 9 Baylor (8-1-0) 15 Up 6 SWC
8 1949-11-21 10 Tulane (7-1-1) 19 Up 9 SEC
8 1949-11-21 11 Pacific Up 
8 1949-11-21 12 Stanford (6-3-1) 12 NC PCC
8 1949-11-21 13 Louisiana State (7-2-0) 13 NC SEC
8 1949-11-21 14 Santa Clara (7-2-1) 19 Up 5 Ind
8 1949-11-21 15 Maryland (6-1-0) 16 Up 1 Southern
8 1949-11-21 16 Villanova (8-1-0) Up  Ind
8 1949-11-21 17 Southern California (5-2-1) Up  PCC
8 1949-11-21 18 Tennessee (6-2-1) Up  SEC
8 1949-11-21 19 North Carolina (6-3-0) Up  Southern
8 1949-11-21 20 Kentucky (8-2-0) 11 Down 9 SEC
8 1949-11-21 20 Cornell (7-1-0) 17 Down 3 Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
9 Final 1 Notre Dame 1 NC Ind
9 Final 2 Oklahoma 3 Up 1 Big 7
9 Final 3 California 2 Down 1 PCC
9 Final 4 Army 4 NC Ind
9 Final 5 Rice 7 Up 2 SWC
9 Final 6 Ohio State 5 Down 1 Western
9 Final 7 Michigan 6 Down 1 Western
9 Final 8 Minnesota 8 NC Western
9 Final 9 Louisiana State 13 Up 4 SEC
9 Final 10 Pacific 11 Up 1
9 Final 11 Kentucky 20 Up 9 SEC
9 Final 12 Cornell 20 Up 8 Ind
9 Final 13 Villanova 16 Up 3 Ind
9 Final 14 Maryland 15 Up 1 Southern
9 Final 15 Santa Clara 14 Down 1 Ind
9 Final 16 North Carolina 19 Up 3 Southern
9 Final 17 Tennessee 18 Up 1 SEC
9 Final 18 Princeton Up  Ind
9 Final 19 Michigan State Up  Ind
9 Final 20 Baylor 9 Down 11 SWC
9 Final 20 Missouri Up  Big 7