You Are Here > > > > Polls

1949 Polls

Previous Year ▪ Next Year

National Champion: Notre Dame (AP)

Heisman Memorial Trophy: Leon Hart (Notre Dame)

AP First #1: Michigan ▪ AP Final #1: Notre Dame

AP Polls

Wk Date Rk School Prev Chng Conf
1 1949-10-03 1 Michigan NA Western
1 1949-10-03 2 Notre Dame NA Ind
1 1949-10-03 3 Oklahoma NA Big 7
1 1949-10-03 4 Tulane NA SEC
1 1949-10-03 5 Minnesota NA Western
1 1949-10-03 6 North Carolina NA Southern
1 1949-10-03 7 Army NA Ind
1 1949-10-03 8 Southern California NA PCC
1 1949-10-03 9 Southern Methodist NA SWC
1 1949-10-03 10 California NA PCC
1 1949-10-03 11 Ohio State NA Western
1 1949-10-03 12 Texas NA SWC
1 1949-10-03 13 Michigan State NA Ind
1 1949-10-03 14 Duke NA Southern
1 1949-10-03 15 Kentucky NA SEC
1 1949-10-03 16 Villanova NA Ind
1 1949-10-03 17 Cornell NA Ind
1 1949-10-03 18 UCLA NA PCC
1 1949-10-03 19 Pittsburgh NA Ind
1 1949-10-03 20 Missouri NA Big 7
1 1949-10-03 20 Northwestern NA Western
1 1949-10-03 20 Pennsylvania NA Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
2 1949-10-10 1 Notre Dame 2 Up 1 Ind
2 1949-10-10 2 Army 7 Up 5 Ind
2 1949-10-10 3 Oklahoma 3 NC Big 7
2 1949-10-10 4 Tulane 4 NC SEC
2 1949-10-10 5 Minnesota 5 NC Western
2 1949-10-10 6 North Carolina 6 NC Southern
2 1949-10-10 7 Michigan 1 Down 6 Western
2 1949-10-10 8 Kentucky 15 Up 7 SEC
2 1949-10-10 9 California 10 Up 1 PCC
2 1949-10-10 10 Southern Methodist 9 Down 1 SWC
2 1949-10-10 11 Ohio State 11 NC Western
2 1949-10-10 12 Southern California 8 Down 4 PCC
2 1949-10-10 13 UCLA 18 Up 5 PCC
2 1949-10-10 14 Cornell 17 Up 3 Ind
2 1949-10-10 15 Pittsburgh 19 Up 4 Ind
2 1949-10-10 16 Texas 12 Down 4 SWC
2 1949-10-10 17 Villanova 16 Down 1 Ind
2 1949-10-10 18 Navy Up  Ind
2 1949-10-10 19 Michigan State 13 Down 6 Ind
2 1949-10-10 20 Baylor Up  SWC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
3 1949-10-17 1 Notre Dame 1 NC Ind
3 1949-10-17 2 Army 2 NC Ind
3 1949-10-17 3 Minnesota 5 Up 2 Western
3 1949-10-17 4 Oklahoma 3 Down 1 Big 7
3 1949-10-17 5 California 9 Up 4 PCC
3 1949-10-17 6 North Carolina 6 NC Southern
3 1949-10-17 7 Kentucky 8 Up 1 SEC
3 1949-10-17 8 Cornell 14 Up 6 Ind
3 1949-10-17 9 Rice Up  SWC
3 1949-10-17 10 Texas 16 Up 6 SWC
3 1949-10-17 11 Baylor 20 Up 9 SWC
3 1949-10-17 12 Michigan 7 Down 5 Western
3 1949-10-17 13 Northwestern Up  Western
3 1949-10-17 14 Pennsylvania Up  Ind
3 1949-10-17 15 Michigan State 19 Up 4 Ind
3 1949-10-17 16 Pittsburgh 15 Down 1 Ind
3 1949-10-17 17 Southern Methodist 10 Down 7 SWC
3 1949-10-17 18 Missouri Up  Big 7
3 1949-10-17 19 Southern California 12 Down 7 PCC
3 1949-10-17 20 Tulane 4 Down 16 SEC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
4 1949-10-24 1 Notre Dame 1 NC Ind
4 1949-10-24 2 Army 2 NC Ind
4 1949-10-24 3 Oklahoma 4 Up 1 Big 7
4 1949-10-24 4 California 5 Up 1 PCC
4 1949-10-24 5 Rice 9 Up 4 SWC
4 1949-10-24 6 Michigan 12 Up 6 Western
4 1949-10-24 7 Minnesota 3 Down 4 Western
4 1949-10-24 8 Cornell 8 NC Ind
4 1949-10-24 9 Pennsylvania 14 Up 5 Ind
4 1949-10-24 10 Baylor 11 Up 1 SWC
4 1949-10-24 11 Southern Methodist 17 Up 6 SWC
4 1949-10-24 12 Michigan State 15 Up 3 Ind
4 1949-10-24 13 North Carolina 6 Down 7 Southern
4 1949-10-24 14 Kentucky 7 Down 7 SEC
4 1949-10-24 15 Southern California 19 Up 4 PCC
4 1949-10-24 16 Missouri 18 Up 2 Big 7
4 1949-10-24 17 Louisiana State Up  SEC
4 1949-10-24 18 Ohio State Up  Western
4 1949-10-24 19 Texas 10 Down 9 SWC
4 1949-10-24 20 UCLA Up  PCC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
5 1949-10-31 1 Notre Dame 1 NC Ind
5 1949-10-31 2 Army 2 NC Ind
5 1949-10-31 3 Oklahoma 3 NC Big 7
5 1949-10-31 4 California 4 NC PCC
5 1949-10-31 5 Michigan 6 Up 1 Western
5 1949-10-31 6 Baylor 10 Up 4 SWC
5 1949-10-31 7 Cornell 8 Up 1 Ind
5 1949-10-31 8 Rice 5 Down 3 SWC
5 1949-10-31 9 Southern Methodist 11 Up 2 SWC
5 1949-10-31 10 Michigan State 12 Up 2 Ind
5 1949-10-31 11 Ohio State 18 Up 7 Western
5 1949-10-31 12 Southern California 15 Up 3 PCC
5 1949-10-31 13 Kentucky 14 Up 1 SEC
5 1949-10-31 14 Tennessee Up  SEC
5 1949-10-31 15 Iowa Up  Western
5 1949-10-31 16 Duke Up  Southern
5 1949-10-31 17 Louisiana State 17 NC SEC
5 1949-10-31 18 Boston University Up  Ind
5 1949-10-31 19 Virginia Up  Ind
5 1949-10-31 20 Fordham Up  Ind
5 1949-10-31 20 Pennsylvania 9 Down 11 Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
6 1949-11-07 1 Notre Dame 1 NC Ind
6 1949-11-07 2 Army 2 NC Ind
6 1949-11-07 3 Oklahoma 3 NC Big 7
6 1949-11-07 4 California 4 NC PCC
6 1949-11-07 5 Michigan 5 NC Western
6 1949-11-07 6 Cornell 7 Up 1 Ind
6 1949-11-07 7 Rice 8 Up 1 SWC
6 1949-11-07 8 Michigan State 10 Up 2 Ind
6 1949-11-07 9 Minnesota Up  Western
6 1949-11-07 10 Virginia 19 Up 9 Ind
6 1949-11-07 11 Ohio State 11 NC Western
6 1949-11-07 12 Southern Methodist 9 Down 3 SWC
6 1949-11-07 13 Texas Up  SWC
6 1949-11-07 14 Kentucky 13 Down 1 SEC
6 1949-11-07 15 Boston University 18 Up 3 Ind
6 1949-11-07 16 Louisiana State 17 Up 1 SEC
6 1949-11-07 17 Stanford Up  PCC
6 1949-11-07 18 Wake Forest Up  Southern
6 1949-11-07 19 Pacific Up 
6 1949-11-07 20 Santa Clara Up  Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
7 1949-11-14 1 Notre Dame 1 NC Ind
7 1949-11-14 2 Oklahoma 3 Up 1 Big 7
7 1949-11-14 3 California 4 Up 1 PCC
7 1949-11-14 4 Army 2 Down 2 Ind
7 1949-11-14 5 Michigan 5 NC Western
7 1949-11-14 6 Rice 7 Up 1 SWC
7 1949-11-14 7 Ohio State 11 Up 4 Western
7 1949-11-14 8 Minnesota 9 Up 1 Western
7 1949-11-14 9 Virginia 10 Up 1 Ind
7 1949-11-14 10 Southern Methodist 12 Up 2 SWC
7 1949-11-14 11 Kentucky 14 Up 3 SEC
7 1949-11-14 12 Stanford 17 Up 5 PCC
7 1949-11-14 13 Louisiana State 16 Up 3 SEC
7 1949-11-14 14 Dartmouth Up  Ind
7 1949-11-14 15 Baylor Up  SWC
7 1949-11-14 16 Maryland Up  Southern
7 1949-11-14 17 Cornell 6 Down 11 Ind
7 1949-11-14 18 Michigan State 8 Down 10 Ind
7 1949-11-14 19 Santa Clara 20 Up 1 Ind
7 1949-11-14 19 Tulane Up  SEC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
8 1949-11-21 1 Notre Dame 1 NC Ind
8 1949-11-21 2 California 3 Up 1 PCC
8 1949-11-21 3 Oklahoma 2 Down 1 Big 7
8 1949-11-21 4 Army 4 NC Ind
8 1949-11-21 5 Ohio State 7 Up 2 Western
8 1949-11-21 6 Michigan 5 Down 1 Western
8 1949-11-21 7 Rice 6 Down 1 SWC
8 1949-11-21 8 Minnesota 8 NC Western
8 1949-11-21 9 Baylor 15 Up 6 SWC
8 1949-11-21 10 Tulane 19 Up 9 SEC
8 1949-11-21 11 Pacific Up 
8 1949-11-21 12 Stanford 12 NC PCC
8 1949-11-21 13 Louisiana State 13 NC SEC
8 1949-11-21 14 Santa Clara 19 Up 5 Ind
8 1949-11-21 15 Maryland 16 Up 1 Southern
8 1949-11-21 16 Villanova Up  Ind
8 1949-11-21 17 Southern California Up  PCC
8 1949-11-21 18 Tennessee Up  SEC
8 1949-11-21 19 North Carolina Up  Southern
8 1949-11-21 20 Kentucky 11 Down 9 SEC
8 1949-11-21 20 Cornell 17 Down 3 Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
9 Final 1 Notre Dame 1 NC Ind
9 Final 2 Oklahoma 3 Up 1 Big 7
9 Final 3 California 2 Down 1 PCC
9 Final 4 Army 4 NC Ind
9 Final 5 Rice 7 Up 2 SWC
9 Final 6 Ohio State 5 Down 1 Western
9 Final 7 Michigan 6 Down 1 Western
9 Final 8 Minnesota 8 NC Western
9 Final 9 Louisiana State 13 Up 4 SEC
9 Final 10 Pacific 11 Up 1
9 Final 11 Kentucky 20 Up 9 SEC
9 Final 12 Cornell 20 Up 8 Ind
9 Final 13 Villanova 16 Up 3 Ind
9 Final 14 Maryland 15 Up 1 Southern
9 Final 15 Santa Clara 14 Down 1 Ind
9 Final 16 North Carolina 19 Up 3 Southern
9 Final 17 Tennessee 18 Up 1 SEC
9 Final 18 Princeton Up  Ind
9 Final 19 Michigan State Up  Ind
9 Final 20 Baylor 9 Down 11 SWC
9 Final 20 Missouri Up  Big 7