You Are Here > > > > Polls

1942 Polls

Previous Year ▪ Next Year

National Champion: Ohio State (AP)

Heisman Memorial Trophy: Frank Sinkwich (Georgia)

AP First #1: Ohio State ▪ AP Final #1: Ohio State

AP Polls

Wk Date Rk School Prev Chng Conf
1 1942-10-12 1 Ohio State NA Western
1 1942-10-12 2 Georgia NA SEC
1 1942-10-12 3 Michigan NA Western
1 1942-10-12 4 Alabama NA SEC
1 1942-10-12 5 Illinois NA Western
1 1942-10-12 6 Georgia Tech NA SEC
1 1942-10-12 7 Wisconsin NA Western
1 1942-10-12 8 Pennsylvania NA Ind
1 1942-10-12 9 Colgate NA Ind
1 1942-10-12 10 Washington State NA PCC
1 1942-10-12 11 Boston College NA Ind
1 1942-10-12 12 Vanderbilt NA SEC
1 1942-10-12 13 Duquesne NA Ind
1 1942-10-12 14 Minnesota NA Western
1 1942-10-12 15 Santa Clara NA Ind
1 1942-10-12 15 Tennessee NA SEC
1 1942-10-12 17 Texas Christian NA SWC
1 1942-10-12 18 Army NA Ind
1 1942-10-12 19 Iowa NA Western
1 1942-10-12 20 Texas NA SWC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
2 1942-10-19 1 Ohio State 1 NC Western
2 1942-10-19 2 Georgia 2 NC SEC
2 1942-10-19 3 Alabama 4 Up 1 SEC
2 1942-10-19 4 Michigan 3 Down 1 Western
2 1942-10-19 5 Illinois 5 NC Western
2 1942-10-19 6 Georgia Tech 6 NC SEC
2 1942-10-19 7 Wisconsin 7 NC Western
2 1942-10-19 8 Notre Dame Up  Ind
2 1942-10-19 9 Santa Clara 15 Up 6 Ind
2 1942-10-19 10 Boston College 11 Up 1 Ind
2 1942-10-19 11 Army 18 Up 7 Ind
2 1942-10-19 12 Texas Christian 17 Up 5 SWC
2 1942-10-19 13 Minnesota 14 Up 1 Western
2 1942-10-19 14 UCLA Up  PCC
2 1942-10-19 15 Texas 20 Up 5 SWC
2 1942-10-19 16 Mississippi State Up  SEC
2 1942-10-19 17 Pennsylvania 8 Down 9 Ind
2 1942-10-19 17 Tennessee 15 Down 2 SEC
2 1942-10-19 19 North Carolina Up  Southern
2 1942-10-19 20 Syracuse Up  Ind
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
3 1942-10-26 1 Ohio State 1 NC Western
3 1942-10-26 2 Georgia 2 NC SEC
3 1942-10-26 3 Alabama 3 NC SEC
3 1942-10-26 4 Notre Dame 8 Up 4 Ind
3 1942-10-26 5 Georgia Tech 6 Up 1 SEC
3 1942-10-26 6 Wisconsin 7 Up 1 Western
3 1942-10-26 7 Boston College 10 Up 3 Ind
3 1942-10-26 8 Army 11 Up 3 Ind
3 1942-10-26 9 Texas Christian 12 Up 3 SWC
3 1942-10-26 10 Minnesota 13 Up 3 Western
3 1942-10-26 11 UCLA 14 Up 3 PCC
3 1942-10-26 12 Illinois 5 Down 7 Western
3 1942-10-26 13 Michigan 4 Down 9 Western
3 1942-10-26 14 Pennsylvania 17 Up 3 Ind
3 1942-10-26 15 Syracuse 20 Up 5 Ind
3 1942-10-26 15 Tulsa Up  MVC
3 1942-10-26 17 Texas 15 Down 2 SWC
3 1942-10-26 18 William & Mary Up  Southern
3 1942-10-26 19 Louisiana State Up  SEC
3 1942-10-26 20 Tennessee 17 Down 3 SEC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
4 1942-11-02 1 Georgia 2 Up 1 SEC
4 1942-11-02 2 Wisconsin 6 Up 4 Western
4 1942-11-02 3 Georgia Tech 5 Up 2 SEC
4 1942-11-02 4 Notre Dame 4 NC Ind
4 1942-11-02 5 Boston College 7 Up 2 Ind
4 1942-11-02 6 Ohio State 1 Down 5 Western
4 1942-11-02 7 Minnesota 10 Up 3 Western
4 1942-11-02 8 Alabama 3 Down 5 SEC
4 1942-11-02 9 Pennsylvania 14 Up 5 Ind
4 1942-11-02 10 UCLA 11 Up 1 PCC
4 1942-11-02 11 Michigan 13 Up 2 Western
4 1942-11-02 12 Tulsa 15 Up 3 MVC
4 1942-11-02 13 Tennessee 20 Up 7 SEC
4 1942-11-02 14 Texas 17 Up 3 SWC
4 1942-11-02 15 Santa Clara Up  Ind
4 1942-11-02 16 Baylor Up  SWC
4 1942-11-02 17 William & Mary 18 Up 1 Southern
4 1942-11-02 18 Fresno State Up 
4 1942-11-02 19 Army 8 Down 11 Ind
4 1942-11-02 20 Illinois 12 Down 8 Western
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
5 1942-11-09 1 Georgia 1 NC SEC
5 1942-11-09 2 Georgia Tech 3 Up 1 SEC
5 1942-11-09 3 Boston College 5 Up 2 Ind
5 1942-11-09 4 Notre Dame 4 NC Ind
5 1942-11-09 5 Alabama 8 Up 3 SEC
5 1942-11-09 6 Michigan 11 Up 5 Western
5 1942-11-09 7 Wisconsin 2 Down 5 Western
5 1942-11-09 8 Texas 14 Up 6 SWC
5 1942-11-09 9 Tulsa 12 Up 3 MVC
5 1942-11-09 10 Ohio State 6 Down 4 Western
5 1942-11-09 11 Tennessee 13 Up 2 SEC
5 1942-11-09 12 Iowa Up  Western
5 1942-11-09 13 Illinois 20 Up 7 Western
5 1942-11-09 14 Washington State Up  PCC
5 1942-11-09 15 William & Mary 17 Up 2 Southern
5 1942-11-09 16 Minnesota 7 Down 9 Western
5 1942-11-09 17 Pennsylvania 9 Down 8 Ind
5 1942-11-09 18 UCLA 10 Down 8 PCC
5 1942-11-09 19 Hardin-Simmons Up  BIAA
5 1942-11-09 20 Williams Up 
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
6 1942-11-16 1 Georgia 1 NC SEC
6 1942-11-16 2 Georgia Tech 2 NC SEC
6 1942-11-16 3 Boston College 3 NC Ind
6 1942-11-16 4 Michigan 6 Up 2 Western
6 1942-11-16 5 Ohio State 10 Up 5 Western
6 1942-11-16 6 Tulsa 9 Up 3 MVC
6 1942-11-16 7 Wisconsin 7 NC Western
6 1942-11-16 8 Notre Dame 4 Down 4 Ind
6 1942-11-16 9 Alabama 5 Down 4 SEC
6 1942-11-16 10 Minnesota 16 Up 6 Western
6 1942-11-16 11 Tennessee 11 NC SEC
6 1942-11-16 12 Washington State 14 Up 2 PCC
6 1942-11-16 13 William & Mary 15 Up 2 Southern
6 1942-11-16 14 Santa Clara Up  Ind
6 1942-11-16 14 Texas 8 Down 6 SWC
6 1942-11-16 16 Southern California Up  PCC
6 1942-11-16 17 Hardin-Simmons 19 Up 2 BIAA
6 1942-11-16 18 Indiana Up  Western
6 1942-11-16 18 Texas Christian Up  SWC
6 1942-11-16 18 UCLA 18 NC PCC
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
7 1942-11-23 1 Boston College 3 Up 2 Ind
7 1942-11-23 2 Georgia Tech 2 NC SEC
7 1942-11-23 3 Ohio State 5 Up 2 Western
7 1942-11-23 4 Wisconsin 7 Up 3 Western
7 1942-11-23 5 Georgia 1 Down 4 SEC
7 1942-11-23 6 Tulsa 6 NC MVC
7 1942-11-23 7 Alabama 9 Up 2 SEC
7 1942-11-23 8 Notre Dame 8 NC Ind
7 1942-11-23 9 Michigan 4 Down 5 Western
7 1942-11-23 10 Tennessee 11 Up 1 SEC
7 1942-11-23 11 UCLA 18 Up 7 PCC
7 1942-11-23 12 Stanford Up  PCC
7 1942-11-23 12 Santa Clara 14 Up 2 Ind
7 1942-11-23 14 Southern California 16 Up 2 PCC
7 1942-11-23 15 Washington State 12 Down 3 PCC
7 1942-11-23 16 Auburn Up  SEC
7 1942-11-23 16 Mississippi State Up  SEC
7 1942-11-23 18 Texas 14 Down 4 SWC
7 1942-11-23 19 William & Mary 13 Down 6 Southern
7 1942-11-23 20 Minnesota 10 Down 10 Western
Wk Date Rk School Prev Chng Conf
8 Final 1 Ohio State 3 Up 2 Western
8 Final 2 Georgia 5 Up 3 SEC
8 Final 3 Wisconsin 4 Up 1 Western
8 Final 4 Tulsa 6 Up 2 MVC
8 Final 5 Georgia Tech 2 Down 3 SEC
8 Final 6 Notre Dame 8 Up 2 Ind
8 Final 7 Tennessee 10 Up 3 SEC
8 Final 8 Boston College 1 Down 7 Ind
8 Final 9 Michigan 9 NC Western
8 Final 10 Alabama 7 Down 3 SEC
8 Final 11 Texas 18 Up 7 SWC
8 Final 12 Stanford 12 NC PCC
8 Final 13 UCLA 11 Down 2 PCC
8 Final 14 William & Mary 19 Up 5 Southern
8 Final 15 Santa Clara 12 Down 3 Ind
8 Final 16 Auburn 16 NC SEC
8 Final 17 Washington State 15 Down 2 PCC
8 Final 18 Mississippi State 16 Down 2 SEC
8 Final 19 Holy Cross Up  Ind
8 Final 19 Minnesota 20 Up 1 Western
8 Final 19 Penn State Up  Ind