You Are Here > > > Volleyball Career Medal Leaders

Volleyball Career Medal Leaders

Medal Leaders > Volleyball > Career > Overall ▪ Men's ▪ Women's

Gold

Rk Athlete Gold
1 Regla Bell (F) 3
1 Marlenis Costa (F) 3
1 Mireya Luis (F) 3
1 Regla Torres (F) 3
2 Fabi (F) 2
2 Fabiana (F) 2
2 Jaque (F) 2
2 Paula (F) 2
2 Sheilla (F) 2
2 Thaísa (F) 2
2 Ana Ivis Fernández (F) 2
2 Giovane (M) 2
2 Maurício (M) 2
2 Yumilka Ruíz (F) 2
2 Magalys Carvajal (F) 2
2 Idalmis Gato (F) 2
2 Lilia Izquierdo (F) 2
2 Steve Timmons (M) 2
2 Craig Buck (M) 2
2 Karch Kiraly (M) 2
2 Dave Saunders (M) 2
2 Inna Ryskal (F) 2
2 Nina Smoleyeva (F) 2
2 Lyudmila Buldakova (F) 2
2 Vera Galushka-Duyunova (F) 2
2 Galina Leontyeva (F) 2
2 Yuriy Poiarkov (M) 2
2 Tatyana Ponyayeva-Tretyakova (F) 2
2 Roza Salikhova (F) 2
2 Tatyana Sarycheva (F) 2
2 Ivans Bugajenkovs (M) 2
2 Georgy Mondzolevsky (M) 2
2 Eduard Sibiryakov (M) 2

Silver

Rk Athlete Silver
1 Yevgeniya Artamonova-Estes (F) 3
1 Yelena Batukhtina-Tyurina (F) 3
2 Lindsey Berg (F) 2
2 Bruninho (M) 2
2 Dante (M) 2
2 Nicole Davis (F) 2
2 Escadinha (M) 2
2 Giba (M) 2
2 Tayyiba Haneef-Park (F) 2
2 Murilo (M) 2
2 Samuele Papi (M) 2
2 Rodrigão (M) 2
2 Danielle Scott-Arruda (F) 2
2 Logan Tom (F) 2
2 Yekaterina Gamova (F) 2
2 Andrea Giani (M) 2
2 Andrea Sartoretti (M) 2
2 Lyubov Sokolova-Shashkova (F) 2
2 Yelizaveta Tishchenko (F) 2
2 Paolo Tofoli (M) 2
2 Nataliya Morozova (F) 2
2 Vyacheslav Zaytsev (M) 2
2 Inna Ryskal (F) 2
2 Keiko Hama (F) 2
2 Toyoko Iwahara (F) 2
2 Sumie Oinuma (F) 2

Bronze

Rk Athlete Bronze
1 Alessandro Fei (M) 2
1 Luigi Mastrangelo (M) 2
1 Samuele Papi (M) 2
1 Sergey Tetyukhin (M) 2
1 Fofão (F) 2
1 Vadim Khamuttskikh (M) 2
1 Aleksandr Kosaryev (M) 2
1 Aleksey Kuleshov (M) 2
1 Aleksey Verbov (M) 2
1 Leila (F) 2
1 Virna (F) 2
1 Krystyna Czajkowska-Rawska (F) 2
1 Krystyna Jakubowska (F) 2
1 Krystyna Krupa (F) 2
1 Józefa Ledwig (F) 2
1 Jadwiga Marko-Książek (F) 2
1 Zofia Szcześniewska (F) 2
2 267 tied 1

Total

Rk Athlete Total
1 Samuele Papi (M) 4
1 Sergey Tetyukhin (M) 4
1 Inna Ryskal (F) 4
2 Dante (M) 3
2 Escadinha (M) 3
2 Alessandro Fei (M) 3
2 Giba (M) 3
2 Luigi Mastrangelo (M) 3
2 Rodrigão (M) 3
2 Fofão (F) 3
2 Vadim Khamuttskikh (M) 3
2 Aleksey Kuleshov (M) 3
2 Yevgeniya Artamonova-Estes (F) 3
2 Yelena Batukhtina-Tyurina (F) 3
2 Ana Ivis Fernández (F) 3
2 Andrea Giani (M) 3
2 Yumilka Ruíz (F) 3
2 Andrea Sartoretti (M) 3
2 Paolo Tofoli (M) 3
2 Regla Bell (F) 3
2 Marlenis Costa (F) 3
2 Mireya Luis (F) 3
2 Regla Torres (F) 3
2 Steve Timmons (M) 3
2 Vyacheslav Zaytsev (M) 3
2 Vladimir Kondra (M) 3
2 Nina Smoleyeva (F) 3
2 Lyudmila Buldakova (F) 3
2 Masayuki Minami (M) 3
2 Katsutoshi Nekoda (M) 3
2 Yuriy Poiarkov (M) 3